Algemene voorwaarden

Inleiding

Algarvacation.com verhuurt vakantieverhuurobjecten (villa’s, quinta’s, appartementen, e.a.) in de regio Algarve in Portugal, biedt echter geen komplete reisarrangementen aan en is daardoor niet te zien als reisorganisatie. Om (potentiele) huurders de service van autohuur -, vliegticket – en andersoortige boekingen te kunnen aanbieden, maakt Algarvacation.com gebruik van zijn kontakten met serieuse en gerenomeerde firma’s.
Portugal, en de Algarve in het bijzonder, is zeer “Zuideuropees”, duidelijk naar voren komend in de kultuur en de mentaliteit van de bevolking. Deze kultuur en levenswijze, maar ook infrastruktuur, keuken, gezondheidszorg, etc, verschillen in grote mate met de Nederlandse kultuur. De Algarve behoort op basis van zijn landschappelijke schoonheid, zijn mediterrane flora, fauna en keuken, en natuurlijk vanwege het fantastische klimaat tot een van de meest populaire vakantiebestemmingen binnen de Europese Gemeenschap. Hiermee samenhangend bevindt zich de toeristenindustrie in de Algarve continu in beweging en expansie.
Algarvacation.com beschikt inmiddels over een 20 jaar lange ervaring in het verhuren en het management van vakantieverhuurobjekten aan de Algarve. Ons doel is de hedendaagse hoge eisen aan service en kwaliteit te kunnen waarmaken en de vakantietijd van onze gasten tot de mooiste dagen van het jaar te maken.

§1 Het huurkontrakt

(1) De huurder ontvangt twee exemplaren van het huurkontrakt, én exemplaar blijft in het bezit van de huurder, het andere exemplaar dient door de verantwoordelijke persoon voor de groep huurders te worden ondertekend. Tevens dient de verantwoordelijke persoon een lijst met namen en leeftijden van alle huurders op te stellen en deze lijst samen met een kopie van zijn/haar paspoort en het door hem/haar ondertekende huurkontrakt onmiddelijk op te sturen naar Algarvacation.com

(2) Na ontvangst van de huurkontrakten moet de aanbetaling direkt overgemaakt worden op de door Algarvacation.com aangegeven rekening. Uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de huurovereenkomst moet de openstaande restsom op de rekening van Algarvacation.com zijn bijgeschreven. De datum van bijschrijving op de rekening van Algarvacation.com is bepalend voor de rechtsgeldigheid van een tijdige betaling. In het geval van een boeking binnen 2 maanden voor aanvang van de huurovereenkomst, dient de gehele huursom onmiddellijk overgemaakt worden op de rekening van Algarvacation.com.

(3) Algarvacation.com reserveert, op naam van de potentiele huurder, een huurobjekt 15 dagen na verzending van de huurkontrakten(bepalend voor de ingangsdatum van deze termijn is de datum op de poststempel). Na afloop van deze 15 dagen heeft Algarvacation.com het recht het desbetreffende huurobjekt aan andere geinteresseerde huurders te verhuren.

(4) Het huurkontrakt treedt eerst dan in werking wanneer én het getekende huurkontrakt én de aan- cq komplete betaling bij Algarvacation.com zijn binnengekomen binnen de in par. 1, art.(3) gestelde termijn. Eerst met in werking treden van het huurkontrakt garandeert Algarvacation.com het exklusieve gebruiksrecht van het huurobjekt, vooropgesteld dat de restbetaling binnen de gestelde termijn van 2 maanden voor aanvang van de huurovereenkomst op de rekening van Algarvacation.com is bijgeschreven.

(5) Samen met het huurkontrakt worden aan de huurder informatie verstrekt met betrekking tot de sleutelovergave, begintijd van de huurovereenkomst op de eerste dag van de huurperiode, eindtijd op de dag van vertrek en eventuele andere nuttige wetenswaardigheden.

(6) Een routebeschrijving tot aan het huurobjekt wordt toegestuurd nadat de tweede betaling (of de gehele betaling in het geval van boeken binnen 2 maanden voor de eerste dag van de huurovereenkomst) op de rekening van Algarvacation.com is bijgeschreven. Op het moment dat de lijst met namen van alle huurders en/of de kopie van het paspoort van de verantwoordelijke persoon voor alle huurders nog niet in het bezit is van Algarvacation.com wordt pas overgegaan tot het toezenden van de routebeschrijving nadat de gevraagde papieren aangekomen zijn.

(7) In het geval dat de restbetaling niet tijdig genoeg op de rekening van Algarvacation.com wordt bijgeschreven, heeft Algarvacation.com de mogelijkheid, de rechten, die uit het nalaten tot tijdig betalen voortvloeien, geldend te maken. In het bijzonder wijst Algarvacation.com op de mogelijkheid tot annuleren van het huurkontrakt alswel het eisen van een passende schadevergoeding, resulterend uit het feit, dat het huurobjekt niet meer of alleen tegen een aanzienlijk lagere huur te verhuren valt en zodoende het verlies aan inkomsten gecompenseerd wil zien.

(8) Met het ondertekenen van het huurkontrakt verklaart de verantwoordelijke huurder voor hem/haar en de overige huurders dat het ondertekenen van een huurkontrakt in de Nederlandse taal, met als inhoud het huren van een huurobjekt in Portugal en alle daarmee samenhangende informatie, dezelfde rechtsgeldigheid heeft als een in het Portugees opgesteld kontrakt en daarmee aan de Portugese wetten getoetst kan worden.

§2 Force Majeure

Indien het naleven van het huurkontrakt door redenen resulterend uit Force Majeure (aardbevingen, oorlogen, epidemieen, etc.), en deze redenen ten tijde van ondertekening van het huurkontrakt nog niet actueel waren, niet of slechts in zwaar beperkte wijze kan worden gegarandeerd, kan zowel Algarvacation.com als ook de huurder zonder het in acht hoeven nemen van een opzeggingstermijn het huurkontrakt annuleren. Voor reeds gerealiseerde services of nog te volbrengen dienstverleningen, kan Algarvacation.com een passende vergoeding verlangen.

§3 Annulering

(1) Voor aanvang van de huurperiode kan de huurder het kontrakt annulleren. In dit geval heeft Algarvacation.com heeft het recht om een schadevergoeding te eisen. De hoogte van deze vergoeding is in het huurkontrakt beschreven.

(2) De annulering heeft alleen rechtsgeldigheid, wanneer deze Algarvacation.com in schriftelijke vorm gepresenteerd wordt. De identiteit van de annulerende moet ontwijfelbaar vaststaan dmv een te tonen kopie van het paspoort, ook wanneer per e-mail geannuleerd wordt. Bepalend voor de datum van annulering is de datum van ontvangst van de schriftelijke annulering door Algarvacation.com.

(3) Algarvacation.com adviseert haar klanten een annuleringsverzekering af te sluiten.

§4 Toestand van het huurobjekt

(1) De door Algarvacation.com gepresenteerde beschrijvingen van de huurobjekten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt en up-to-date gehouden. De desbetreffende eigenaren doen hun uiterste best de huurder een komfortabel en goed ingerichte villa te presenteren. De huurobjekten zijn naar de smaak van de eigenaar ingericht, de huurder heeft de kans dat zijn smaak niet getroffen wordt. Een indruk van de toestand, inrichting en buitenaanzicht van de villa heeft de huurder dmv foto’s gekregen die Algarvacation.com op haar website www.algarvacation.com presenteert. De huurder is op het moment van reserveren door de gepresenteerde informatie bekend met de toestand van het huurobjekt en accepteert deze als deugelijk en geschikt voor gebruik volgens huurkontrakt.

(2) Algarvacation.com is verplicht, de huurder het huurobjekt, beschreven in het huurkontrakt en gepresenteerd door de tekst en fotos op haar website, in de in het huurkontrakt vermelde huurperiode beschikbaar te stellen.

(3) De huurder verplicht zich, het huurobjekt en alle bijbehorende installaties en interieurvoorwerpen met de grootste zorgvuldigheid te behandelen. De huurder zorgt ervoor dat de overige huurders, maw de personen die in dezelfde huurtijd van het huurobjekt gebruik maakt, tevens met de grootste zorgvuldigheid gebruik maken van het huurobjekt en de daarbij behorende binnen- en buiteninrichting.

(4) De huurder is aansprakelijk voor schade(s), die gedurende de lengte van het verblijf in het huurobjekt door hem en/of andere personen, die in dezelfde periode van het huurobjekt gebruik maken, veroorzaakt wordt(en). In het bijzonder geldt de aansprakelijkheid voor de nalatige omgang met water-, elektriciteits- en gasleidingen, sanitaire-, verwarmings-, airconditioning en alle andere elektrische apparaten cq installaties. Ook het open laten staan van deuren en ramen bij afwezigheid of het niet uitvoeren van een van te voren met een medewerker van Algarvacation.com afgesproken dienstverlening door de huurder zijn nalatige handelingen, waarvoor de huurder aansprakelijk is. Veroorzaakte schade(s) moeten onmiddelijk aan Algarvacation.com gemeld, zodat meteen (tegen) maatregelen genomen kunnen worden om de schade(s) te verhelpen cq niet te laten verergeren.

(5) In alle huurobjekten zijn handdoeken en beddegoed voorhanden, die door de huurder(s), zonder dat hierdoor extra kosten ontstaan, gebruikt kunnen worden. De frequentie van het wisselen van handdoeken en/of beddegoed kan per huurobjekt verschillen. De handdoeken zijn voor gebruik in het huurobjekt en mogen niet bij het zwembad of aan het strand gebruikt worden.

§5 Gebreken

(1) Op het moment dat de huurder een schade, gebrek of het niet cq slecht funktioneren van een tot het huurobjekt behorend (e) apparaat/installatie ontdekt, moet dit onmiddelijk door de huurder aan Algarvacation.com gemeld worden. Dit geldt ook wanneer er een direkt gevaar voor de toestand van het huurobjekt bestaat of er onbevoegde personen zich toegang tot het grondstuk (willen) verschaffen (alle bovenstaande mogelijkheden worden onderstaand vanaf nu in één woord samengevat, te weten “probleem”). Vanaf het moment van de melding geeft de huurder Algarvacation.com een redelijke tijdsperiode om het gemelde probleem op te lossen.

(2) Toont de huurder nalatigheid in het melden van ontstane problemen, is hij verplicht op te komen voor de extra kosten ontstaan door het niet onmiddelijk melden van een probleem. Is Algarvacation.com door nalatigheid in het melden van een probleem niet in staat deze op te lossen, kan de huurder geen aanspraak maken op een schadevergoeding of in aanmerking komen voor het annuleren van het huurkontrakt. Het algehele recht op annulatie blijft, beschreven in de desbetreffende paragraaf, onverminderd bestaan.

(3) De huurder wordt geattendeerd op het feit dat, ondanks onverminderde inzet tot verbetering van de situatie, het van tijd tot tijd( speciaal na onweer, zware regenval, gebroken pijpleiding, branden en periodes van extreme hitte) tot (kortstondige) uitval van de stroom- en waterverzorging komen kan. In deze momenten kan Algarvacation.com deze nutsvoorzieningen niet garanderen en voor de huurder bestaat geen mogelijk een schadevergoeding te ontvangen voor het ontbreken van deze voorzieningen. De huurder wordt er verder op geattendeerd dat in regenperiodes het tot een enorme stijging van de luchtvochtigheid komen kan, die eventueel ook te merken is in de woonruimtes. De huurder verplicht zich in zulke situaties technisch sensibele apparaten van het stroomnet te halen, gedurende bliksem dienen alle stekkers uit het stopkontakt gehaald te worden.
De huurder is zich ervan bewust, dat Portugal zeer “zuideuropees cq mediterraan” (georganiseerd)is en nog vele platteland zones bevat, wat tot gevolg heeft dat dit in bepaalde situaties van het “Portugese landleven” zijn uitwerking heeft op de direkte omgeving van het huurobjekt. Ook in (het centrum van) dorpen/steden met voornamelijk autonome bevolking kan de Portugese manier van leven versterkt naar voren komen. Het kan tot o.a. volgende uitwerkingen voeren; (over)buren van de huurder kunnen in het bezit zijn van dieren, met name honden, katten en kippen/hanen. Dit kan tot leiden tot geblaf, gemiauw en gekakel, ook ’s nachts, en tevens bestaat de kans op struinende honden, eventueel zich toegang proberend te veschaffen tot het grondstuk van de huurder. Algarvacation.com adviseert ten alle tijde de toegangshekken gesloten te houden. Verder bestaat de kans op lawaai door (opgevoerde)brommers en motoren en tevens kan, op basis van de christelijke traditie van Portugal, het geluid van het klokkenspel van de kerk gehoord worden.

(4) De huurder wordt erop geattendeerd, dat de infrastruktuur aan veranderingen onderhevig kan zijn vanwege de continue pogingen van de Portugese overheid het wegennet op Europees niveau te brengen. Dit kan leiden tot situaties waar zonder vooraankondiging wegen afgesloten worden. Algarvacation.com doet zijn uiterste best zijn huurders te informeren in het geval het informatie bezit over afgesloten wegen cq af te sluiten wegen.

(5) Met het ondertekenen van het huurkontrakt verklaart de huurder, dat hij door middel van de informatie beschreven in artikel 3 en 4 van deze paragraaf op de hoogte is van de “typisch Portugese levensomstandigheden” en deze ook als zodanig accepteert in het geval de huurder in aanraking komt met deze “typisch Portugese levensomstandigheden”.

§6 Aansprakelijkheid van “Algarvacation.com”

(1) Voor de plicht tot het beschikbaar stellen van een gebrekenvrij huurobjekt is Algarvacation.com slechts aansprakelijkheid indien zij door grove nalatigheid of bewust onplichtmatig handelen deze plicht niet nakomt. In het bijzonder is Algarvacation.com niet aansprakelijk wanneer door hogere machten (Force Majeure, bv aardbevingen, epidemiën, bosbranden en andere natuurkatastrofes) het naleven van haar plicht onmogelijk gemaakt wordt. Algarvacation.com adviseert zijn huurders door middel van een reisverzekering zich tegen bovenstaande risikos te verzekeren.

2) Indien de huurder een klacht wil indienen over een probleem/gebrek/schade met betrekking tot het huurobjektmet daaraan gekoppeld een verzoek tot schadevergoeding, dient Algarvacation.com binnen een maand na afloop van de in het huurkontrakt genoemde einddatum van de huurovereenkomst schriftelijk op de hoogte te zijn gebracht van de te behandelen klacht en de hoogte van de gewenste schadevergoeding (bepalend voor de rechtsgeldigheid van binnenkomst is poststempel uit het land van de klagende huurder). Na afloop van deze termijn kunnen alleen nog klachten behandeld worden, wanneer de huurder twijfelloos kan aantonen dat door redenen buiten zijn schuld, hij niet binnen een maand heeft kunnen reageren. Deze mogelijkheid verjaart een jaar na de officiële, in het huurkontrakt genoemde, einddatum van de huurovereenkomst. Aanspraak op schadevergoeding, gericht op het in gevaar brengen van leven, lichaam, gezondheid en persoonlijke vrijheid van de huurder, verjaart een jaar nadat de handeling, waarop de aanspraak tot schadevergoeding zich op richt, heeft plaatsgevonden. Dit geldt niet op het moment dat Algarvacation.com het desbetreffende gevaar opzettelijk veroorzaakt heeft. Overige eisen tot schadevergoeding vervallen een jaar nadat de aanleiding tot het indienen van de schadevergoeding heeft plaatsgevonden. Dit geldt niet op het moment dat Algarvacation.com door grove nalatigheid de aanleiding tot het indienen van de schadevergoeding heeft veroorzaakt.

§7 Aankomst/verblijf/vertrek

(1) Het huurobjekt staat de huurder op de aankomstdag uiterlijk tussen 15.00 en 15.30 ter beschikking. Op de vertrekdag dient de huurder, ivm de eindreiniging, het huurobjekt voor 10.00 te verlaten. Algarvacation.com is gaarne bereidt, zover dit in haar macht ligt, mee te werken aan individuele oplossingen om het reisarrangement van de huurder zo soepel mogelijk te laten verlopen, bv vroeger/later het huurobjekt overnemen/verlaten, koffers onderbrengen, etc.

(2) Wanneer bij aankomst of op welk moment gedurende de huurovereenkomst dan ook blijkt dat meer personen zich in het huurobjekt (willen gaan) ophouden als op de ingestuurde lijst van huurders vermeld staan, heeft Algarvacation.com het recht het huurkontrakt met onmiddelijke ingang te ontbinden. Algarvacation.com behoudt zich tevens het recht voor om op basis van huisvredebreuk een onmiddelijke ruiming van het huurobjekt te verlangen. Word hieraan geen gehoor gegeven, wordt de politie ingeschakeld en, met het huurkontrakt met daarin opgenomen het maximaal aantal personen die gebruik mogen maken van het huurobjekt en de lijst van huurders als wettelijke basis, de onmiddelijke ruiming door deze instantie voltrokken.

(3) De huurder wordt verzocht Algarvacation.com zijn aankomsttijd, vertrektijd en, indien beschikbaar, een kontaktnummer van een mobiele telefoon te geven, zodat sleutelovergave en eventueel het in ontvangst nemen van een huurauto zo soepel mogelijk kan verlopen.

§8 Slotbepalingen

(1) Meerdere zakenpartners staan garant voor de verplichtingen uit het huurkontrakt.

(2) Indien een (potentiele) huurder van plan is een huisdier in het huurobjekt te houden, dient eerst de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het huurobjekt via Algarvacation.com verkregen zijn. Algarvacation.com heeft het recht onbevoegde huisdieren met onmiddelijke werking uit het huurobjekt te verwijderen.

(3) In het geval dat een (deel van een) klausule cq paragraaf rechtsongeldig (geworden)is, worden hierdoor alle andere bepalingen in de algemene voorwaarden in hun rechtsgeldigheid niet aangetast. Algarvacation.com zal, na het bekend worden van een rechtsongeldige bepaling, zo spoedig mogelijk deze verwijderen uit de algemene voorwaarden cq zodanig aanpassen dat de rechtsgeldigheid gewaarborgd is.

(4) Mondelinge afspraken worden eerst dan een rechtsgeldig onderdeel van het huurkontrakt, zodra deze schriftelijk verwoord zijn en door beide partijen ondertekend zijn.

(5) In het geval de samenstelling van de opgestuurde lijst van huurders verandert, dient dit Algarvacation.com onmiddellijk medegedeeld worden. Indien de verantwoordelijke huurder een extra persoon cq extra personen aan wil melden en hiermee de door de eigenaar aangegeven maximale capaciteit van aantal huurders niet overschreden wordt, dient toestemming te worden verkregen van Algarvacation.com. In geval van toestemming dient een annex aan het bestaande huurkontrakt gemaakt te worden die door beide partijen ondertekend wordt. Tevens dient de verantwoordelijke huurder een nieuwe lijst van huurders onverwijld op te sturen.

(6) Elk dispuut wordt aan de Portugese wet getoetst en zal, indien noodzakelijk, uiteindelijk in behandeling genomen worden door het Tribunal da Comerca de Portimao.